Wat doet de stichting?       Bestuur en Raad van Advies       De Leerstoel       Schenken       Nieuws       Beleidsplan       Financiële verantwoording   
contact

Stichting De Eik
Secretaris: J.C. Ruijsink
Geelgorsstraat 4
3853 WP Ermelo

Telefoon 0341 55 11 91
secretaris@stichtingdeeik.nl

Bankrekening Stichting De Eik:
ABN AMRO Bank
IBAN NL43ABNA0435471295
te Amersfoort
HOME Print deze pagina Print

Stichting De Eik

Gaarne wil ik uw aandacht vragen voor de Bijzondere Leerstoel Faunabeheer bij de Wageningen Universiteit en Researchcenter (WUR).

Het gaat goed met de wildstand in ons land. Steeds meer ganzen blijven na de winter en worden een Hollandse broedvogel. Wilde zwijnen breiden hun leefgebied in ons land uit. En de reeënstand is sinds de jaren `70 opgeklommen van 3.000 naar 85.000.
We moeten echter wel vaststellen dat de druk op de ruimte enorm groot is. Woningbouw, asfalt en industrie leggen een ongekende claim op onze natuurlijke omgeving. De belangen van de natuur en de wereld van de moderne mens botsen hierdoor steeds vaker. Soms letterlijk, als we de problemen voor Schiphol bezien met de recente vogelaanvaringen.
De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging nam daarom ter ere van haar 100-jarig bestaan in 2004 een bijzonder initiatief: zij maakte zich sterk voor een bijzondere leerstoel Faunabeheer.
Deze leerstoel is sinds 2007 ondergebracht bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum, en wordt in de eerste periode voor 70% gefinancierd door het Ministerie van E L & I en het Faunafonds. Stichting De Eik heeft als doel de laatste 30% bijeen te brengen.

Prof. dr. Ronald Ydenberg, Canadees van Nederlandse geboorte, startte in 2007 met 5 assistenten in opleiding (AIO`s).
Het onderzoek van de leerstoel Faunabeheer richt zich vooral op de problemen die ontstaan als diersoorten zich ophouden in dichtbevolkte gebieden.
Het probleem van dieren die ziekten overbrengen, is uiterst actueel. Denk aan de vogelgriep en de Mexicaanse griep die in het begin de varkensgriep werd genoemd. Toch is hier bijzonder weinig ecologisch onderzoek naar gedaan.
De Leerstoel Faunabeheer houdt zich ook bezig met de steeds grotere aantallen ganzen in ons land. Verschillende soorten, waaronder de grauwe gans en de kolgans, zijn terug als broedvogel.
Onderwerpen die u zullen aanspreken als u zich betrokken voelt bij het belang van een gezonde wildpopulatie in Nederland.

De resultaten van de fondswerving in Periode 1 zijn goed te noemen.
Vanaf oktober 2007 tot op heden is door Stichting "De Eik" inmiddels ruim € 650.000,- aan giften ontvangen. Dat is ongeveer 125% van het benodigde bedrag voor Periode I.
Het surplus zal worden gereserveerd voor Periode 2 (2012-2016)
De eerste 2 AIO`s zij gepromoveerd in september 2011. De derde in december 2011
De Bijlage "Terugblik op twee jaren onderzoek" geeft u een goede indruk van de resultaten in Periode 1.

Periode 2 (2012-2016) is medio 2011 van start gegaan.
In een breder verband zullen onderwerpen waar wij in Nederland mee worstelen, de komende 50 jaar over de hele wereld van toenemend belang worden.
Daar de wereldbevolking steeds verder verstedelijkt, zullen traditionele vragen over wildbeheer als "wat is een duurzaam percentage dat je kunt oogsten?" en "wat is de ecologie van soort X?" worden aangevuld met vragen over hoe mensen en wilde dieren met elkaar kunnen samenleven.
Hoe gaan we met conflicten om als dieren landbouwgronden gaan gebruiken en het verkeer in gevaar brengen?

Verwacht wordt dat na de tweede periode (2016) de Bijzondere Leerstoel Faunabeheer organiek deel uit zal maken van de Resource Ecology Group aan de Wageningen Universiteit.

Voor de tweede periode van de Leerstoel zijn vooralsnog een viertal onderzoeksonderwerpen voorzien, die alle betrekking hebben op de ganzenproblematiek:

  • (Nijl-)ganzengenetica.
  • Ganzen en Zeearenden in de Oostzee en de invloed op de ganzentrek van uit Nederland.
  • Landgebruikveranderingen in de voormalige USSR en ganzenmigratie van uit Nederland.
  • Grofwildcorridors in Nederland.

Het laatst genoemde onderzoeksonderwerp zal in elk geval financieel worden ondersteund door Stichting "De Eik". Het tweede onderwerp zal worden gefinancierd door een Canadees fonds.
De overige projecten worden gezamenlijk gefinancierd door De Eik en de WUR.
Door de steeds terugkerende ernstige problemen van onze Nationale Luchthaven met ganzen heeft ook Schiphol belangstelling getoond om de Leerstoel financieel te ondersteunen.

Het Bestuur van Stichting "De Eik", hoopt dat u met ons de belangrijke en noodzakelijke missie van de Leerstoel Faunabeheer onderschrijft:

"Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar in het wild levende dieren om effectief faunabeheer te kunnen ontwikkelen, zodat in de toekomst natuur en de moderne mens naast elkaar kunnen bestaan". (Prof. Dr. Ronald Ydenberg)

Wij vertrouwen op uw sympathie voor wetenschappelijk onderzoek naar in het wild levende dieren in Nederland en ik wil u daarom vragen de Bijzondere Leerstoel Faunabeheer in de komende tweede periode financieel te ondersteunen.

Mogen wij rekenen op uw steun?

Met vriendelijke groet, 

Mr. P.A.F.W. Elverding*
Voorzitter Stichting De Eik


Bijlage
Klik hier voor de bijlage  "Informatie over de eerste onderzoeksperiode
Klik hier voor de bijlage  "Informatie over de tweede onderzoeksperiode
Klik hier voor de bijlage "Erratum"


Provided by TSC Webdesign